จากน้ำใจ สู่น้ำนม

ร่วมกันนำนมกล่องที่มีอยู่ ไปบริจาคใหักับน้องๆอนุบาลโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กต่างๆ