คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์

คำขวัญ

สร้างศักดิ์ศรี มีวินัย ใฝ่การเรียน เพียรทำดี มีน้ำใจ

Dignity Discipline Studious Good deeds Consideration

 ปรัชญา

คุณธรรมนำปัญญา  พัฒนาคุณภาพ

Morality guides wisdom

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอรุณประดิษฐ บริหารจัดการศึกษาบนรากฐานความเชื่อตามหลักคริสตศาสนา มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสากล

Aroonpradit school , the management education was founded on the principles of Christian religious beliefs,towards the organization of learning that meet international standards.