ประวัติ

ประวัติโรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อปีคริสตศักราช 1861 (.. 2404) คณะมิชชันนารีอเมริกา ประกอบด้วย ศาสนาจารย์ เอส.จี.แมคฟาร์แลนด์ (Rev.S.G.Mcfarland) ศาสนาจารย์แดเนียล แมกกิลวารี (Rev.Daniel Mcgilvary) พร้อมด้วยครอบครัวได้เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ พร้อมทั้งวางรากฐานการศึกษาแผนใหม่ให้กับชาวเมืองเพชรบุรีในขณะนั้น เจ้าเมืองเพชรบุรีในสมัยนั้นคือ พระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ (ท้วม บุนนาค) ท่านมีความคิดก้าวหน้าและมองการณ์ไกลจึงได้หารือกับผู้ว่าราชการเมืองคือ เจ้าพระยาสุรินทร์ฤๅชัย ได้ทำหนังสือเชิญคณะมิชชันนารีมาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้แก่คนเพชรบุรีและบุตรชายของท่านก็เป็นนักเรียนคนแรกของโรงเรียนคริสเตียนในจังหวัดเพชรบุรี

ปีคริสตศักราช 1865 (.. 2408) ในเดือนเมษายนโรงเรียนราษฎร์สตรีแห่งแรกในประเทศไทยได้กำเนิดขึ้นโดย ศาสนาจารย์ เอส.จี.แมคฟาร์แลนด์ (Rev.S.G.Mcfarland) และแหม่มแมคฟาร์แลนด์ (Mrs.Jane Hays Mcfarland) เป็นเรือนไม้สักมุงจาก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรฝั่งตะวันตก ข้างวัดไชยสุรินทร์ มีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนสตรีฝึกหัดทำการ” หรือ “โรงเรียนการช่างสตรี” (Industiral School)เพราะนอกจากจะสอนวิชาการทั่วไปแล้วยังเน้นการเย็บปักถักร้อยเป็นสำคัญ และแหม่มแมคฟาร์แลนด์เป็นครูคนแรกของโรงเรียน และเป็นผู้นำทำให้เมืองเพชรได้ชื่อว่า “เมืองแห่งจักรเย็บผ้า” (Sewing Machine Town) เพราะเป็นครูที่นำจักรเย็บผ้าเข้ามายังประเทศไทย และใช้สอนกุลสตรีเมืองเพชร ณ สถานศึกษาแห่งนี้

กิจกรรมของโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าไปมาก มีผู้สนใจและเห็นคุณประโยชน์ของการศึกษาจึงส่งบุตรหลานมาเรียนมาก ทำให้สถานที่ไม่เพียงพอ ศาสนาจารย์เอส.จี.แมคฟาร์แลนด์ (Rev.S.G.Mcfarland) จึงได้ขอเงินจากคณะกรรมการเพรสไบทีเรียนมิชชั่นในสหรัฐอเมริกา (The Presbyterian Mission board of America) มาสร้างโรงเรียนอาชีวศึกษาของชาวคริสต์ (Christian Vocational School) เป็นตึก 2 ชั้น

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุนการศึกษาได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ 1,000 ดอลล่าร์ สมทบทุนสร้างโรงเรียนแห่งนี้ด้วย ศาสนาจารย์ เอส.จี.แมคฟาร์แลนด์ (Rev.S.G.Mcfarland) ได้ออกแบบและทำการก่อสร้างตึกเรียนแล้วเสร็จในปีคริสตศักราช 1882 (พ.ศ. 2425) เรียกชื่อโรงเรียนหลังใหม่ว่า เฮาเวอร์ด เมมเมอเรียลสกูล (Howard Memorial School) หรือโรงเรียนสตรีโฮเวอร์ดอนุสรณ์ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงศาสนาจารย์วิลเลี่ยม เอ.เฮาเวอร์ด ศิษยาภิบาล ของคริสตจักรที่ได้บริจาคเงินเป็นคนแรกและมีชื่อภาษาไทยว่า “โรงเรียนอรุณสตรี” อาจารย์ฝรั่งคนแรกคือแหม่มแมคฟาร์แลนด์ และครูคนไทยคนแรกคือ นางเสม สุภาพันธ์

ปีคริสตศักราช 1916 (.. 2459) ศาสนาจารย์จอห์น เอ เอกิ้น (Rev.John A.Eakin) เห็นการณ์ไกลว่าสมควรขยายกิจการโรงเรียนจึงซื้อที่ดิน แล้วสร้างโรงเรียนชายให้กว้างขึ้นมีชื่อว่า “แรนกิ้น เมมเมอเรียลสกูล” (Rankin Memorial School) เพื่อเป็นที่ระลึกถึงศาสนาจารย์แรนกิ้น ผู้บริจาคเงินในการก่อสร้างมีชื่อภาษาไทยว่า “โรงเรียนประดิษฐวิทยา” (แผนกประถมศึกษาในปัจจุบัน) มีแหม่มเอกิ้น (Mrs.Rose Altha Eakin) เป็นครูใหญ่

ปีคริสตศักราช 1931 (.. 2474) โรงเรียนสตรีได้ขยายไปอยู่ใกล้คริสตจักรศรีพิมลธรรม โดยการนำของมิสซิส แอนนา รูธเธอร์ฟอร์ด ดิคคีย์     (Mrs.Anna Rutherford Dickey) จึงได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษว่า “รูธเธอร์ฟอร์ด ดิคคีย์ เมมเมอเรียลสกูล” (Ruthferford dickey Memorial School) ให้ชื่อไทยว่า “โรงเรียนอรุณสตรี” ระหว่าง ค.ศ. 1931 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ศาสนาจารย์อาร์ดับเบิ้ลยูโกสต์ (Rev.R W Goss) ได้เป็นผู้บริหารโรงเรียนชายและส่วนโรงเรียนสตรีนั้นมี มิสเบอร์ซ่า เอ็ม เมอร์เซอร์ (Miss Bertha M Mercer) เป็นผู้บริหาร

 

ปีคริสตศักราช 1974 (.. 2490) โรงเรียนชายประดิษฐวิทยา ได้รวมกับโรงเรียนอรุณสตรี เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนอรุณประดิษฐ (Aroonpradit School) นางสาวขวัญ สัตย์สงวน เป็นผู้จัดการ และนายชาญ ธนพงศ์พิพัฒน์ เป็นครูใหญ่

ปีคริสตศักราช 1984-1997 (.. 2527-2540)  ผู้บริหารคือ นางสาวทองมา  อภิชาตบุตร เป็นผู้จัดการ และนางอุทัย ดวงดาว เป็นครูใหญ่

ปีคริสตศักราช 1998 (.. 2541) ผู้บริหารคือ ดร.จารีต องคะสุวรรณ รักษาการผู้จัดการ และนายสุดใจ วิชัย เป็นอาจารย์ใหญ่

ปีคริสตศักราช 1999-2003 (.. 2542-2546) ผู้บริหารคือ นายธงไชย ศุภวงศ์ เป็นผู้อำนวยการ และนายสุดใจ วิชัย เป็นอาจารย์ใหญ่

ปีคริสตศักราช 2004-2006 (.. 2547-2549) ผู้บริหารคือ นายธงไชย ศุภวงศ์ เป็นผู้อำนวยการ

ปีคริสตศักราช 2007 (.. 2550) ผู้บริหารคือ นายสุดใจ วิชัย เป็นผู้อำนวยการ

ปีคริสตศักราช 2008 (.. 2551) ผู้บริหารคือ นายสันติ ลักขณาชัย เป็นผู้จัดการ และนายสุดใจ วิชัย เป็นผู้อำนวยการ

ปีคริสตศักราช 2009-2011 (.. 2552-2554) ผู้บริหารคือ นายสมบูรณ์ อินแสง เป็นผู้จัดการ และนายสุดใจ วิชัย เป็นผู้อำนวยการ

ปีคริสตศักราช 2012-2014 (.. 2555-2557) ผู้บริหารคือ ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ เป็นผู้จัดการ และนางฉวีวรรณ วิชัย เป็นผู้อำนวยการ

ปัจจุบัน ผู้บริหารคือ ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ เป็นผู้จัดการ และนายวิฑูรย์ พงศ์พญา เป็นผู้อำนวยการ