จิตสาธารณะ

นักเรียน Care Program บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยการบริจาคสิ่งของให้กับโรงพยาบาล และสถานีอนามัยต่าง ๆ รวมถึงการทำความสะอาดบริเวณวัดกำแพงแลง และศาลเจ้าแม่ทับทิม