การขอเอกสารงานทะเบียน

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการขอเอกสารงานทะเบียน

 

การขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

ประเภทนักเรียนที่ขอระเบียนฯ

 • นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.1 – ป.6 ) ใช้สำเนา ปพ.1 : ป

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ใช้สำเนา ปพ.1 : บ หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) ใช้สำเนา ปพ.1 : พ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

อัตราค่าธรรมเนียมการขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

( ผลการเรียน  4 ภาคเรียน / ผลการเรียน  5 ภาคเรียน)

ปฏิบัติดังนี้

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ขั้นตอนปฏิบัติในการขอเอกสาร ดังนี้

 • เขียนคำร้องที่ห้องทะเบียน

 • ใช้รูปถ่ายขนาด 1 ½ นิ้ว (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน  1  รูป

 • มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร

 • ชำระค่าธรรมเนียม

( ขอใบแรกไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม แต่ขอใบที่สองและใบต่อๆ ไป ชำระใบละ 5 บาท

( เอกสาร ปพ.1 ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วัน  จำเป็นต้องขอล่วงหน้า  3  วันทำการ  ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน )

การขอใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ ( Transcripts of records )

ปฏิบัติดังนี้

 • นักเรียนที่จบ ม.3 ให้ขอที่งานทะเบียนและปฏิบัติดังนี้

 • เขียนคำร้องขอตามแบบของโรงเรียน

 • รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน 2  รูป

 • มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร

 • ค่าธรรมเนียม 30 บาท

 • นักเรียนที่ จบ ม.6 ที่จบก่อนปีการศึกษา 2518 ให้ขอได้ที่สำนักงานทดสอบกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (เนื่องจากกระทรวงฯ วัดผลให้โรงเรียนทั่วประเทศ) โดยปฏิบัติดังนี้

 • เขียนคำร้องในแบบฟอร์มการขอ Transcripts เป็นภาษาอังกฤษตามแบบของโรงเรียน

 • รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน 2  รูป

 • เสียค่าธรรมเนียม 30 บาท

 • นำเรื่องไปตรวจสอบและขออนุมัติที่สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถขอเอกสารได้ที่ห้องทะเบียน

( เอกสารใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ Transcripts of records ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วัน  จำเป็นต้องขอล่วงหน้า  3  วันทำการ  ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน )

การขอระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.1) ฉบับที่ 2   ปฏิบัติดังนี้

 • กรณีที่ ปพ.1 ฉบับเดิมชำรุด ให้แนบ ปพ.1 ฉบับเดิมที่ชำรุดมาพร้อมแบบคำร้องขอ ปพ.1 (ฉบับที่2 )ด้วย

 • กรณีที่ ปพ.1 ฉบับเดิมสูญหาย ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วนำใบแจ้งความแนบกับแบบคำรองขอ ปพ.1 (ฉบับที่ 2)

 • ขั้นตอนปฏิบัติในการขอเอกสาร ดังนี้

 • เจ้าของ ปพ.1 ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง (ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อความรวดเร็วต่อการค้นหาเอกสาร)

 • เขียนคำร้องขอตามแบบของโรงเรียน

 • ถ้าจบก่อนปีการศึกษา 2545  ใช้รูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  1  รูป

 • ถ้าจบหลังปีการศึกษา 2545  ใช้รูปถ่ายขนาด  1 ½  นิ้ว (หนึ่งนิ้วครึ่ง)  จำนวน  1  รูป

 • มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร

 • ค่าธรรมเนียม 20 บาท

 • ระเบียบการถ่ายรูปเพื่อใช้ติดระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับที่ 2

 • ต้องเป็นรูปปัจจุบันไม่เกิน 6  เดือน

 • สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่ระบุหรือมีตราสัญลักษณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

 • ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา  ไม่ใส่สร้อยคอ  ไม่ใส่ต่างหู  ห้ามติดกิ๊บสียางสีที่ผม  ทรงผมต้องไม่ ปรกหน้า (ถ้าผมยาวให้รวบผมไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย)

 • รูปถ่ายต้องไม่อัดด้วยระบบโพลารอยด์ หรือ  ต้องไม่เป็นรูปถ่ายที่ปริ้นต์เอง

( เอกสาร(ปพ.1) ฉบับที่ 2 ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วันจำเป็นต้องขอล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ  ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน)

การขอใบรับรองผลการเรียน ( ปพ.7 )

ปฏิบัติดังนี้

 • เขียนคำร้องขอใบรับรองผลการเรียนที่ห้องทะเบียน

 • รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน 1  รูป

 • ใบรับรองมีอายุการใช้งานได้ภายใน 60  วัน  นับต้องแต่วันออก

 • ใบรับรองใบแรกไม่เสียค่าธรรมเนียม ใบที่สองและใบต่อๆ ไป เสียค่าธรรมเนียมใบละ 5 บาท

 • มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร

( เอกสารใบรับรองผลการเรียน ปพ.7 ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วัน  จำเป็นต้อง ขอล่วงหน้า 1  วันทำการ  ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน)

การขอใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองอื่นๆ (ภาษาอังกฤษ)

ปฏิบัติดังนี้

 • เขียนคำร้องขอใบรับรองผลการเรียนที่ห้องทะเบียน โดยต้องเขียนชื่อ – สกุล ของตนเอง บิดาและมารดา ให้ตรงตามพาสสปอร์ต

 • รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน 1  รูป

 • มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร

( เอกสารใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองอื่นๆ ภาษาอังกฤษ ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วัน  จำเป็นต้องขอล่วงหน้า  3  วันทำการ  ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน)

การขอประกาศนียบัตร

ปฏิบัติดังนี้

 • ติดต่อที่งานทะเบียน

 • นักเรียนยื่นคำร้องตามแบบคำรองที่โรงเรียนจัดให้

 • งานทะเบียนจะนัดวันรับหลังจากโรงเรียนอนุมัติแล้ว

การขอลาออกจากโรงเรียน

ปฏิบัติดังนี้

 • ให้ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้แจ้งและเขียนคำร้องขอลาออกนักเรียนที่ห้องทะเบียน

 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนนำใบลาออกให้งานการเงินตรวจสอบการชำระค่าเล่าเรียน

 • นำเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติการลาออก

 • รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน 2  รูป

 • มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร

การขอใบคะแนนเก็บและเวลาเรียน (เป็นรายวิชา)

 • ในกรณีที่นักเรียนย้ายสถานศึกษาไปศึกษาต่อที่อื่น โดยย้ายระหว่างภาคเรียนซึ่งเมื่อนักเรียนแจ้งการลาออกและโรงเรียนดำเนินการออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้แล้ว  โรงเรียนจะมีแบบคะแนนเก็บและเวลาเรียนเป็นรายวิชาให้ปฏิบัติดังนี้

 • เขียนแบบฟอร์มคำร้องขอคะแนนเก็บและเวลาเรียนจากงานทะเบียน

 • นักเรียนที่ขอจะต้องดำเนินการเอง โดยให้ครูประจำวิชาเอาคะแนนเก็บและเวลาเรียนให้ครบทุกวิชาที่เรียน

 • ส่งใบกรอกคะแนนและเวลาเรียนให้งานทะเบียนเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์และเสนอเซ็น

 • รับเอกสารตามวันนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสารสมุด

การขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียนของนักเรียน / ผู้ปกครอง

ปฏิบัติดังนี้

 • นักเรียนหรือผู้ปกครองเขียนแบบคำร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐานที่ห้องทะเบียน ระบุการเปลี่ยนแปลง เช่น  ชื่อนักเรียน  นามสกุลนักเรียน  ชื่อบิดา  นามสกุลบิดา  ชื่อมารดา  นามสกุลมารดา

 • สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล  พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง จำนวน  1  ชุด

 • แนบเอกสารในข้างต้นพร้อมตัวจริงที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน (เจ้าหน้าที่ทะเบียนจะเก็บตัวสำเนาไว้และคืนตัวจริงให้)

 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนลงในสมุดบันทึกการเปลี่ยนแปลงหลักฐาน

การเตรียมรูปถ่ายสำหรับติดเอกสารต่างๆ

 • ใช้รูปถ่ายขนาด 1 ½ นิ้ว (หนึ่งนิ้วครึ่ง)

 • ต้องเป็นรูปหน้าตรง

 • ไม่ใส่หมวก ไม่สวมแว่นตาดำจนมองไม่เห็น

 • เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หรือถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

 • แต่งกายชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่)

 • ทรงผมถูกต้องตามตามระเบียบของโรงเรียน ผมด้านหน้าต้องไม่ปิดบังคิ้วจนมองไม่เห็น  นักเรียนที่ถักผมเปียไว้ด้านหลังไม่อนุญาตให้นำผมมาพาดไหล่ไว้ด้านหน้า

 • รูปถ่ายไม่อนุญาตให้ใส่สร้อยคอและต่างหู

 • ในกรณีนักเรียนที่จบไปแล้วแต่ต้องการขอเอกสารใหม่ให้ใช้รูปถ่ายปัจจุบัน สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ใดๆ ที่เสื้อและไม่สวมแว่นดำ