Author Archives: adminweb

พาน้องข้ามฝั่ง (หมอภาษา)

หมอภาษา /กิจกรรมพาน้องข้ามฝั่ง ๕๙   วันที่ ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙  งานแนะแนว  จัดกิจกรรมพาน้องข้ามฝั่ง  ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แผนกมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมแนะนำร้านหมอภาษา  ให้กับนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้น ซึ่งได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมือจากน้อง ๆ นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นอย่างดี  โดยมีนักเรียน แกนนำเยาวชนหมอภาษา  คอยแนะนำร้านหมอภาษาและเป็นหมอภาษา  ทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทยให้กับนักเรียนภายในวันนั้น

» Read more
1 2