ตรวจสุขภาพประจำปี

DSCN0122 DSCN0123 DSCN0124 DSCN0125 DSCN0129

ทางโรงเรียนอรุณประดิษฐ ได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจ.เพชรบุรีมาตรวจสุขภาพอนามัยของนักเรียนระดับปฐมวัยทุกๆคนมีการแนะนำเรื่อง การดูแลสุขภาพการเจ็บป่วย เป็นไข้ การดูแลฟัน ตรวจเล็บ ตรวจผม ตรวจเหา ซึ่งในระดับปฐมวัยก็จะมีการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกๆวันพุธ ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการดูแลบุตรหลานร่วมกันโรงเรียนเป็นอย่างดีดึ