หนูน้อยผู้นำ

DSCN0079 DSCN0080 DSCN0084 DSCN0085 DSCN0088

การจัดการเรียนการสอน  โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเป็นปลูกฝัง และเป็นการสร้างความมั่นใจในตนเองกล้าคิด กล้าพูด  กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นและเป็นภาวะของผู้นำที่ดี