อบรมการจัดทำ Website โรงเรียนอรุณประดิษฐ

โรงเรียนอรุณประดิษฐ ได้จัดอบรมการเขียนเว็ปไซต์ให้กับตัวแทนฝ่ายงานต่างๆ  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล สว่างจิตต์ หัวหน้าฝ่ายมัลติมีเดีย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
S__5169654           4216S__5169653            S__5169650 S__5169648            S__5169639 S__5169640            S__5169641 S__5169644    S__5169647 S__5169637            S__5169636 4223            4220 4208            4212 4211            4214   4215            4205