มื้อกลางวันของหนูๆ

SAM_7681 SAM_7678 SAM_7676 SAM_7673 SAM_7659 SAM_7652 SAM_7671 SAM_7644 SAM_7650 SAM_7639 SAM_7683

ทางโรงเรีนอรุณประดิษฐ์ มีการจัดเตรียมอาหารให้กับนักเรียนทุกคนอย่างพอเพียงโดยเน้นคุณภาพที่ดี เลือกอาหารที่ประโยชน์และหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จักรสชาติของอาหารแต่ละชิ้น เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จักรสชาติของอาหารที่แปลกใหม่จากที่บ้าน  ฝึกความอดทนที่จะรอคอยผู้อื่น  การฝึกนักเรียนกาารตักอาหารรับประทานด้วยทนเอง การจับช้อน -ส้อม การเก็บถาดอาหารเมื่อเลิกใช้ ซึังสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการฝึกทักษะและพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละด้าน