กิจกรรมสร้างสรรค์ (โครงการหนูคนเก่ง)

CIMG1308 CIMG1312 CIMG1321 CIMG1322 CIMG1324 CIMG1327 CIMG1329 CIMG1339 CIMG1340 CIMG1347 CIMG1348 CIMG1351 CIMG1354

กิจกรรมสร้างสรรค์ ได้ฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเป็นของตนเอง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การวางแผน ฝึกความมั่นใจในตนเอง กล้าคิดกล้าพูด อีกทั้งการทำงานเป็นทีม รู้จักการรอคอย อดทน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น