คันฉ่องภาษา

DSCF3649 DSCF3652

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  นี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  แผนกมัธยมศึกษา  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน

ทักษะภาษาไทยขึ้นในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เพื่อเป็นเวทีในการ

แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน  โดยแบ่งช่วงการแข่งขันออกเป็น ๒

สัปดาห์  คือ วันที่  ๒๒ –๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  และวันที่  ๖ – ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ในช่วงพัก

กลางวัน   ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ โดย

ผู้บริหารของโรงเรียนตลอดเดือนกรกฎาคม  จนถึงวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ  ดังนี้

๑. การประกวดคัดลายมือ

๒. การประกวดแต่งคำประพันธ์

๓. การแข่งขันเขียนสะกดคำ

๔. การแข่งขันเปิดพจนานุกรม

๕. การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

๖. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย

๗. การแข่งขันคำคม

( เกมต่ออักษรภาษาไทย )

๘. การประกวดวาดภาพประกอบคำประพันธ์

๙. การประกวดอ่านทำนองเสนาะ

DSCF3672 DSCF3692 DSCF3697 DSCF3762 DSCF3764 DSCF3765 DSCF3778 DSCF3789 DSCF3790 DSCF3791 DSCF3821 DSCF3860 DSCF3882 DSCF3890