หมอภาษา

ในปีการศึกษานี้  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  แผนกมัธยมศึกษา  ได้มีโอกาสพานักเรียน

แกนนำเยาวชนหมอภาษา  ไปทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทย  กับร้านหมอภาษาต้นแบบ  สพม.๑ และ

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บ้านหม่อมหลวงจิรายุ – พูนทรัพย์  นพวงศ์  ณ  อยุธยา  ในวันที่

๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังได้รับมอบเกียรติบัตรจาก    อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ์

อินทรกำแหง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ของ สพม. ๑ ผู้ริเริ่มโครงการหมอภาษา  พัฒนาเยาวชน  ให้เป็นผู้ออก

เสียงภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย  โดยโรงเรียนที่ทำหน้าที่หมอภาษาใน

วันนั้น  คือ เยาวชนหมอภาษา  จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  กรุงเทพฯ นอกจากนี้นักเรียนยังมี

โอกาสเยี่ยมชมบ้านของบุคคลสำคัญระดับประเทศ  คือ หม่อมหลวงจิรายุ  นพวงศ์  ณ  อยุธยา  อดีตองคมนตรี

และอดีตอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    และท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์

ณ  อยุธยา  ผู้มีคุณูปการต่อคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้เห็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย  พอเพียง

และเป็นแบบอย่างในการครองตน  ครองคู่  และดำรงอยู่เคียงคู่กันอย่างน่าชื่นชม10983251_931997640194296_9214536753020056255_n 11800138_943460089046262_5038550702591577389_n 11811374_931997700194290_664471116977340358_n DSC00934 DSC00945 DSC00950 DSC00951 DSC00985 DSC00988 DSCF3932 DSCF3937 DSCF3942 DSCF3956