แข่งขันต่อไม้บล๊อค

SAM_9150 SAM_9157 SAM_9160 SAM_9161 SAM_9162 SAM_9164 SAM_9167 SAM_9169 SAM_9171 SAM_9172 SAM_9175 SAM_9177 SAM_9179 SAM_9183 SAM_9184 SAM_9265 SAM_9279 SAM_9280 SAM_9283 SAM_9285

26 พฤศจิกายน 2558 ทางโรงเรียนอรุณประดิษฐและแผนกปฐมวัยได้สนับสนุนและส่งเสริมจินตนาการความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เน้นพัฒนาการด้านต่างๆทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ สังคมและจิตใจ เพื่อนให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันตามศักยภาพของนักเรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญนักเรียนมีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างที่โรงเรียนจัดให้ดีมากๆๆ