เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคริสตจักรท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา