ระเบียบว่าด้วยการแก้ มส.

ระเบียบว่าด้วยการแก้ มส.

 

  1. นักเรียนติดตามการประกาศรายชื่อ นักเรียนไม่มีสิทธิสอบ (มส.) จากวิชาการ
  2. นักเรียนเชิญผู้ปกครองพบวิชาการตามเวลาที่กำหนด
  3. นักเรียนนำเอกสารจากวิชาการติดต่อขอทำเวลาเพิ่มจากครูประจำวิชา
  4. นักเรียนทำเวลาเรียนให้ครบร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ตามที่ครูประจำวิชา

     ได้กำหนดและนัดหมาย

  1. นักเรียนทำการสอบและติดตามผลการสอบจากครูประจำวิชา
  2. นักเรียนนำผลการแก้ มส. และผลสอบส่งวิชาการ

 

………………………………………………….

                                                 ( นายวิฑูรย์ พงศ์พญา )

                                                          ผู้อำนวยการ