Category Archives: ประกาศของโรงเรียน

โรงเรียนอรุณประดิษฐ ขอแนะนำ

p1-168-13

ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ ปีการศึกษา 2559 ประวัติการศึกษา – อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอรุณประดิษฐ – ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง – ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

» Read more

รางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบ

Art AP K 2 m

…อีกหนึ่งความภูมิใจ… เด็กหญิง พริมาภรณ์ พงษ์ไชยโสภณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง Care Program ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบ โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

» Read more

เทศกาลแห่งความสุข Rise and Shine

  22 ธันวาคม 2558 เป็นเทศกาลแห่งความสุข การให้ดีกว่าการรับ  นักเรียนในระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมถวายวิสุทธิทาน เป็นการปลูกฝังให้รู้กจัการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ที่้ขาดแคลน นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนักเรียนมีความสุขกับกิจกกรมบนเวที่ 23 ธันวาคม 2558 เป็นวันคริสตมาสโรงเรียน นักเรียนร่วมมือในการแสดงนักเรียนทุกๆคน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก

» Read more

แสดงความชื่นชมยินดีกับ ด.ช.กรดนัย สถิรชวาล

IMG_3434

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กรดนัย สถิรชวาล นักเรียน EP3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี อายุ 11 ปี นักกีฬา Ice Hockey ทีม CANSTA RRANGER ตำแหน่งกองหน้า จากการแข่งขันทีมสามารถคว้าชัยชนะนำเหรียญทอง กลับมาให้กับประเทศไทย จากการแข่งขันรายการ 2015 PHILPPITE ICE HOCKEY TOURIIAMENT PEEWE DIVISOM 25-29 NOVEMBER 2015

» Read more
1 2