มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

22 มิถุนายน 2559 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

1. ตัวแทนนักเรียนไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย ในงาน Moscow International Travel Trade 2016

2.รางวัลชมเชยโครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จ.เพชรบุรี ประจำปี 2559 การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ เรื่อง เลือกสื่อเลือกชีวิต

3.ตัวแทนภาคตะวันตก อบรมค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกยั่งยืน

4.ตัวแทนจังหวัด อบรมโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม

25748 25749 25750 25752 25753 25754 25755 25756 25757 25758 25759 25760 25761 25762 25763 25764 25765 25766 25767