อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ชั้น เทอม 2
อนุบาลเด็กเล็ก              7,800.00
อนุบาล 1 – อนุบาล 2              5,530.00
อนุบาล 3              6,230.00
ประถม 1              6,920.00
ประถม 1 ห้องโครงการ              7,920.00
ประถม 1 ห้อง EP.            26,100.00
ประถม 2              7,920.00
ประถม 2 ห้องโครงการ              8,920.00
ประถม 2 ห้อง EP.            26,100.00
ประถม 3-4              6,320.00
ประถม 3-4 ห้องโครงการ              7,320.00
ประถม 3-4 ห้อง EP.            26,100.00
ประถม 5              5,020.00
ประถม 5 ห้องโครงการ              6,020.00
ประถม 5 ห้อง EP.            26,100.00
ประถม 6              5,120.00
ประถม 6 ห้องโครงการ              6,120.00
ประถม 6 ห้อง EP.            26,100.00
มัธยม 1              3,700.00
มัธยม 1 ห้อง CARE              6,200.00
มัธยม 1 ห้อง โครงการพิเศษ              6,700.00
มัธยม 2              5,300.00
มัธยม 2 ห้อง CARE              7,800.00
มัธยม 2 ห้อง โครงการพิเศษ              8,300.00
มัธยม 3              6,000.00
มัธยม 3 ห้อง CARE              8,500.00
มัธยม 3 ห้อง โครงการพิเศษ              9,000.00
มัธยม 4              3,285.00
มัธยม 4 ห้อง โครงการพิเศษ              6,285.00
มัธยม 5              5,285.00
มัธยม 5 ห้อง โครงการพิเศษ              8,285.00
มัธยม 6              6,685.00
มัธยม 6 ห้อง โครงการพิเศษ              9,685.00