รับมอบสื่อโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และ รับมอบหนังสือ “พื้นภูมิเพชรบุรี”

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา10.00 น. อ.สุภาพ พวงสุวรรณ์ ตัวแทนจากโรงเรียนอรุณประดิษฐ  รับมอบสื่อโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยจากท่าน พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารวิทยาภิรมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

และเวลา 14.30 น. รับมอบหนังสือ “พื้นภูมิเพชรบุรี”จากท่านพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    2759 2762 2771 2772 210931 4524893977884