ระเบียบว่าด้วยการแก้ 0

ระเบียบว่าด้วยการสอบซ่อม 0

 

  1. นักเรียนฟังผลติด 0 และลงทะเบียนซ่อมในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. ค่าลงทะเบียนซ่อมหน่วยกิตละ 30 บาท
  2. ติดตามการซ่อมตามตาราง วัน เวลา ที่วิชาการกำหนด โดยนักเรียนจะใช้เวลาในการเรียนและสอบซ่อมเป็นเวลา 4 ชั่วโมง / วิชา

ตัวอย่าง เช่น  เด็กชาย ก ติด 0 วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ตัวอย่างตารางซ่อม 0

วัน เดือน ปี เวลา 8.00 – 12.00 น. 12.30 – 16.30 น.
อังคารที่ 7 ตุลาคม  2557 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย
พุธที่ 8      ตุลาคม  2557 วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม
พฤหัสที่ 9 ตุลาคม  2557 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน
ศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม  2557 วิชาคอมพิวเตอร์ การอ่านในชีวิตประจำวัน

 

ดังนั้นเด็กชาย ก จึงมาเรียนซ่อมเสริมเพียง 2 วันคือ วันอังคารที่ 7 และวันพฤหัสที่ 9 ตุลาคม 2557

  1. นักเรียนสามารถฟังผลการสอบแก้ตัวได้จากอาจารย์ประจำวิชาในคาบที่มีการเรียนซ่อมได้ทันที และในกรณีที่นักเรียนสอบซ่อมไม่ผ่านในรอบแรก นักเรียนสามารถติดตามสอบซ้ำได้ในวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2557 เฉพาะนักเรียนที่สอบแก้ตัวในครั้งแรกไม่ผ่าน
  2. นักเรียนต้องเข้าเรียนในการสอบซ่อมให้ตรงเวลา สายได้ไม่เกิน 15 นาที ไม่เช่นนั้นนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ในการสอบแก้ตัว
  3. ในกรณีที่นักเรียนไม่มาสอบซ่อมตามกำหนด ผู้ปกครองต้องมาแจ้งลา และทำบันทึกกับทางโรงเรียนเป็นรายบุคคล
  4. ในการสอบซ่อมนักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น
  5. สำหรับนักเรียนที่ไม่มาสอบซ่อมตามกำหนดทางโรงเรียนจะเปิดให้มีการสอบซ่อมอีกครั้งในภาคเรียนต่อไป

………………………………………………….

                                                                                                                     ( นายวิฑูรย์ พงศ์พญา )

 

        ผู้อำนวยการ