วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2558

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ร่วมถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ พระรามราชนิเวศน์

14455881672971445588149252

1445588183684

1445588186270

1445588177459

1445588175201

1445588172883

1445588111111

1445588113396

1445588115138

1445588123631