ปฐมวัยทัศนศึกษา

DSCN0002 DSCN0003 DSCN0005DSCN0020  DSCN0026 DSCN0027 DSCN0040

การเรียนรู้นอกห้องเรียนช่วยฝึกทักษะการมองโลกในแง่ดี ในเรื่องการใช้ชีวิตในสังคม การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รู้จักรอคอย การมีวินัย การมีระเบียบ รวมถึงการเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่น