รางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบ

…อีกหนึ่งความภูมิใจ…
เด็กหญิง พริมาภรณ์ พงษ์ไชยโสภณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง Care Program

ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบ

โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Art AP K 2 m