โรงเรียนอรุณประดิษฐ ขอแนะนำ

p1-168-13
ดร.วิทยา พัฒนวงศ์
ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ ปีการศึกษา 2559

ประวัติการศึกษา
– อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอรุณประดิษฐ
– ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร