Author Archives: admin

Stop teen mom (20 มกราคม พ.ศ.2558)

ment_5445.jpg

โรงเรียนอรุณประดิษฐ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานที่ 37 จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในชมรม Stop teen mom ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558

» Read more

ค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด (13 – 15 มกราคม พ.ศ.2558)

ment_4816.jpg

โรงเรียนอรุณประดิษฐจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่      13 – 15 มกราคม พ.ศ.2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอรุณประดิษฐ แผนกประถมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก              ผป.วิฑูรย์  พงศ์พญา ผู้อำนวยการ และ มน.ดร.วิทยา  พัฒนวงศ์ ผู้จัดการร่วมเป็นประธานพิธีเปิดค่ายในครั้งนี้

» Read more

เด็กเก่ง อป.

ment_4757.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิตา  พูลสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชน 1 ใน 10 เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ TO BE NUMBERONE ในระดับประเทศต่อไป และขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเบญญาภา วงศ์สกุล , เด็กชายธชย  เกษศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพในโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี

» Read more

English Day Camp (17 มกราคม พ.ศ.2558 )

ment_8438.jpg

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2558 โรงเรียนอรุณประดิษฐได้จัด English Day Camp เพื่อเพิ่มทักษะการฟัง และการพูด ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

» Read more

ผู้บริหาร /ครูดีเด่น (16 มกราคม พ.ศ.2558)

ment_5163.jpg

ขอแสดงความยินดี กับ ผป.วิฑูรย์ พงศ์พญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และขอชื่นชมยินดีกับคณะครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับปฐมวัย ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน 20 ท่าน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมโรยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี

» Read more

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (10 มกราคม พ.ศ. 2558)

ment_6004.jpg

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558 มน.ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ นำคณะกรรมการนักเรียนแผนก และคณะกรรมการบริหารประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กับเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยจัดกิจกรรมเกมส์ต่างๆ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความประทับใจ

» Read more

ร่วมขบวนเทิดพระเกียรติ์ (14 มกราคม พ.ศ.2558)

ment_4891-2.jpg

โรงเรียนอรุณประดิษฐร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชน และอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจัดทำขบวนรถเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อรวบขบวนพาเหรดพิธีเปิดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558

» Read more

เปิดรับสมัครนักเรียน

arronpic1

โรงเรียนอรุณประดิษฐ เปิดรับสมัครนักเรียน ติดต่อสอบถาม โทร 032-425371 ชั้นปฐมวัย ปีที่ 1-ปีที่3, ชั้นประถมศึกษาปีที่1 และ English Program ปีที่ 1 รับสมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม – 26มีนาคม 2558 สอบวัดผล วันที่ 27 มีนาคม 2558

» Read more