Author Archives: adminweb

หมอภาษา

ในปีการศึกษานี้  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  แผนกมัธยมศึกษา  ได้มีโอกาสพานักเรียน แกนนำเยาวชนหมอภาษา  ไปทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทย  กับร้านหมอภาษาต้นแบบ  สพม.๑ และ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บ้านหม่อมหลวงจิรายุ – พูนทรัพย์  นพวงศ์  ณ  อยุธยา  ในวันที่ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังได้รับมอบเกียรติบัตรจาก    อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ์ อินทรกำแหง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ของ สพม. ๑ ผู้ริเริ่มโครงการหมอภาษา  พัฒนาเยาวชน  ให้เป็นผู้ออก เสียงภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย  โดยโรงเรียนที่ทำหน้าที่หมอภาษาใน วันนั้น  คือ เยาวชนหมอภาษา  จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  กรุงเทพฯ นอกจากนี้นักเรียนยังมี โอกาสเยี่ยมชมบ้านของบุคคลสำคัญระดับประเทศ  คือ หม่อมหลวงจิรายุ  นพวงศ์  ณ  อยุธยา  อดีตองคมนตรี และอดีตอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    และท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ  อยุธยา  ผู้มีคุณูปการต่อคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้เห็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย  พอเพียง และเป็นแบบอย่างในการครองตน  ครองคู่  […]

» Read more

คันฉ่องภาษา

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  นี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  แผนกมัธยมศึกษา  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน ทักษะภาษาไทยขึ้นในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เพื่อเป็นเวทีในการ แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน  โดยแบ่งช่วงการแข่งขันออกเป็น ๒ สัปดาห์  คือ วันที่  ๒๒ –๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  และวันที่  ๖ – ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ในช่วงพัก กลางวัน   ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ โดย ผู้บริหารของโรงเรียนตลอดเดือนกรกฎาคม  จนถึงวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ  ดังนี้ ๑. การประกวดคัดลายมือ ๒. การประกวดแต่งคำประพันธ์ ๓. การแข่งขันเขียนสะกดคำ ๔. การแข่งขันเปิดพจนานุกรม ๕. การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ๖. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ๗. การแข่งขันคำคม ( เกมต่ออักษรภาษาไทย ) ๘. การประกวดวาดภาพประกอบคำประพันธ์ ๙. การประกวดอ่านทำนองเสนาะ

» Read more

การขอเอกสารงานทะเบียน

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการขอเอกสารงานทะเบียน   การขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประเภทนักเรียนที่ขอระเบียนฯ นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.1 – ป.6 ) ใช้สำเนา ปพ.1 : ป นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ใช้สำเนา ปพ.1 : บ หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) ใช้สำเนา ปพ.1 : พ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   อัตราค่าธรรมเนียมการขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ( ผลการเรียน  4 ภาคเรียน / ผลการเรียน  5 ภาคเรียน) ปฏิบัติดังนี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ขั้นตอนปฏิบัติในการขอเอกสาร ดังนี้ เขียนคำร้องที่ห้องทะเบียน ใช้รูปถ่ายขนาด 1 ½ นิ้ว (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน  1  รูป มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร ชำระค่าธรรมเนียม ( […]

» Read more
1 2