Category Archives: ข่าวอื่นๆ

มื้อกลางวันของหนูๆ

  ทางโรงเรีนอรุณประดิษฐ์ มีการจัดเตรียมอาหารให้กับนักเรียนทุกคนอย่างพอเพียงโดยเน้นคุณภาพที่ดี เลือกอาหารที่ประโยชน์และหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จักรสชาติของอาหารแต่ละชิ้น เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จักรสชาติของอาหารที่แปลกใหม่จากที่บ้าน  ฝึกความอดทนที่จะรอคอยผู้อื่น  การฝึกนักเรียนกาารตักอาหารรับประทานด้วยทนเอง การจับช้อน -ส้อม การเก็บถาดอาหารเมื่อเลิกใช้ ซึังสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการฝึกทักษะและพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละด้าน

» Read more

หนูน้อยรักการอ่าน

กิจกรรมรักการอ่าน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสติปัญญา ให้นักเรียนสนใจเรียนรู้ การฝึกฝนและหมั่นเพียร เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการสังเกต และจดจำตัวอักษรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้อ่านออก-เขียนได้ในระดับที่สูงยิ่งๆขึ้นไป    

» Read more

หนูน้อยผู้นำ

การจัดการเรียนการสอน  โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเป็นปลูกฝัง และเป็นการสร้างความมั่นใจในตนเองกล้าคิด กล้าพูด  กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นและเป็นภาวะของผู้นำที่ดี

» Read more

ตรวจสุขภาพประจำปี

ทางโรงเรียนอรุณประดิษฐ ได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจ.เพชรบุรีมาตรวจสุขภาพอนามัยของนักเรียนระดับปฐมวัยทุกๆคนมีการแนะนำเรื่อง การดูแลสุขภาพการเจ็บป่วย เป็นไข้ การดูแลฟัน ตรวจเล็บ ตรวจผม ตรวจเหา ซึ่งในระดับปฐมวัยก็จะมีการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกๆวันพุธ ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการดูแลบุตรหลานร่วมกันโรงเรียนเป็นอย่างดีดึ

» Read more

หนูน้อยรักธรรมชาติ

  การให้เด็กๆได้สังเกตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่เสมอ ทำให้เด็กๆรักและห่วงใยธรรมชาติ การที่ให้นักเรียนใกล้ชิดธรรมชาติจนเคยชินเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักมองโลกในแง่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการเป็นของตนเอง มีความอ่อนโยนต่อผู้อื่น ห่วงใยและเอื้ออาทร สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นด้วยดี

» Read more

การขอเอกสารงานทะเบียน

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการขอเอกสารงานทะเบียน   การขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประเภทนักเรียนที่ขอระเบียนฯ นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.1 – ป.6 ) ใช้สำเนา ปพ.1 : ป นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ใช้สำเนา ปพ.1 : บ หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) ใช้สำเนา ปพ.1 : พ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   อัตราค่าธรรมเนียมการขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ( ผลการเรียน  4 ภาคเรียน / ผลการเรียน  5 ภาคเรียน) ปฏิบัติดังนี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ขั้นตอนปฏิบัติในการขอเอกสาร ดังนี้ เขียนคำร้องที่ห้องทะเบียน ใช้รูปถ่ายขนาด 1 ½ นิ้ว (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน  1  รูป มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร ชำระค่าธรรมเนียม ( […]

» Read more

ปฐมวัยทัศนศึกษา

  การเรียนรู้นอกห้องเรียนช่วยฝึกทักษะการมองโลกในแง่ดี ในเรื่องการใช้ชีวิตในสังคม การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รู้จักรอคอย การมีวินัย การมีระเบียบ รวมถึงการเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่น

» Read more

ปฐมวัยกับกิจกรรมกลางแจ้ง

SAM_2660

ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้กับนักเรียนปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง การเล่นร่วมกับผู้อื่น การรู้จักการรอคอย อดทน แบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกัน มีความสุข สนุกสนาน กับการมาอยู่ในสังคมโรงเรียน

» Read more

เปิดรับสมัครนักเรียน

arronpic1

โรงเรียนอรุณประดิษฐ เปิดรับสมัครนักเรียน ติดต่อสอบถาม โทร 032-425371 ชั้นปฐมวัย ปีที่ 1-ปีที่3, ชั้นประถมศึกษาปีที่1 และ English Program ปีที่ 1 รับสมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม – 26มีนาคม 2558 สอบวัดผล วันที่ 27 มีนาคม 2558

» Read more
1 2 3